Algemene voorwaarden

SPORTS HEALTH B.V. | Loopplezier

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

a     Evenement: een cursus of evenement met een groep mensen die georganiseerd wordt door de Organisator.
b     Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c      Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de cursus of evenement
d     Organisator: Sports Health B.V. t.h.o.d.n. Loopplezier. Deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek van kracht voor de handelsnaam (en activiteiten) van Loopplezier.
e     Virus: een besmettelijke ziekte die zich (makkelijk) verspreid. Zoals COVID-19.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan een cursus of evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon     en inschrijving is verplicht voor alle personen vanaf 0 jaar.
 2. De Deelnemer mag aan de cursus of het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan een cursus of evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Indien een Deelnemer door eigen handelen is verhinderd aan een cursus of evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 5. Indien een cursus of evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal de Organisator, binnen een redelijke termijn, een alternatief programma organiseren. Afhankelijk van de (wettelijke) mogelijkheden en onmogelijkheden. Hierover zal de Organisator zo snel als mogelijk de Deelnemer informeren. Overige uitgaven en/of kosten (bijvoorbeeld gratis t-shirt, medaille, enzovoort) worden in geen geval vergoed aan de Deelnemer, bij annulering van de cursus of evenement.
 6. Tijdens de periode van de cursus of evenement: De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de cursus of evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te verplaatsen. In bedoelde gevallen vindt geen compensatie van het inschrijfgeld en eventuele extra’s plaats. Er zal worden gestreefd naar een alternatief. Zie ook punt 7.
 7. Een besluit van de Organisator om een cursus of evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Een virus (zoals bijvoorbeeld COVID-19), of andere besmettelijke ziekte, is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan een virus bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op een cursus of evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan een virus. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door een virus naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op een cursus of evenement.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een cursus of evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op een cursus of evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer zich in verband met de deelname aan een cursus of evenement sportmedisch te laten keuren.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot een cursus of evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Sponsors van een cursus of evenement en de gemeente(n) waarin een cursus of evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond een cursus of evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 Artikel 5: Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand en worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking.

De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

Anderzijds kunt u zich altijd afmelden, na het ontvangen, van een Nieuwsbrief. Hiermee wordt u automatisch op een ‘blacklist’ gezet. En ontvangt u geen Nieuwsbrieven meer van de Organisator.

Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.